Statuti

Ky statut qeveris Oragnizaten AKTI, të themeluar në pajtim me Ligjin Nr. 03/L-134 Për Lirinë e Asociimit në Organizatat Joqeveritare në Republikën e Kosovës.