KRITERET PËR ANËTARËSIM

Kriteret kryesore që duhet të përmbushin kandidatët, për tu anëtarësuar në KOMF, janë:

  • Të kenë jo më pak se 2 vjet eksperiencë si organizata.
  • Të ndajnë të njëjtin mision dhe vizion me Koalicionin.
  • Të kenë angazhimin për të marrë pjesë aktivisht në aktivitetin e Koalicionit.

 

Facebook